Thông báo mời gói thầu số: 32/ETEP/TVCN/PD

Ngày cập nhật : 21/11/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Thuê phiên dịch (tư vấn cá nhân trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 12 tháng-người/năm x 44 tháng)
  3. Số hiệu gói thầu: 32/ETEP/TVCN/PD
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển.
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  6. Thời gian nộp lý lịch khoa học (bằng thư tín hoặc email): trước 16 giờ ngày 06/12/2018.
  7. Địa điểm nộp lý lịch khoa học:

Ban quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn