Thông báo mời gói thầu số: 04/ETEP/PTV/THGVCB

Ngày cập nhật : 16/11/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn phát triển tài liệu 03 mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán cho mỗi cấp học tại Nghệ An (01 cuộc tập huấn).
  3. Số hiệu gói thầu: 04/ETEP/PTV/THGVCB.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu qua mạng: từ 09 giờ 17 phút ngày 16 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018 trong giờ hành chính.
  7. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) bằng thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.
  8. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018.
  9.  Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2018, qua mạng.