Thông báo mời thầu, gói thầu số: 26/ETEP/PTV/HTHDCNN1

Ngày cập nhật : 09/08/2018

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
 2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, hiệu trưởng trường phổ thông và tiêu chí, quy trình lựa chọn giáo viên phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.
 3. Số hiệu gói thầu: 26/ETEP/PTV/HTHDCNN1
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 6. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2018 trong giờ hành chính.
 7. Địa điểm bán HSYC:

Ban quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

ĐT: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng) bằng đặt cọc hoặc thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.
 3. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 8 năm 2018.
 4.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 45 phút ngày 22 tháng 8 năm 2018 tại Ban Quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.