Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 27

Ngày cập nhật : 10/07/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: 27/ETEP/PTV/HTTT26 - Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Thông tư 26 về bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất nội dung cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Giá gói thầu: 476.000.000 VNĐ. (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).
  5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại Phương Bắc.
  6. Giá trúng thầu: 459.950.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu, chín trăm năm mươi nghìn đồng).
  7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
  8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
  9. Quyết định phê duyệt KQLCNT: 1438/QĐ-QLCDA ngày 09/7/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.