Thông báo mời thầu gói thầu số 27/ETEP/PTV/HTTT26: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo

Ngày cập nhật : 21/06/2018

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020

Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
 2. Tên gói thầu: 27/ETEP/PTV/HTTT26 - Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện Thông tư 26 về bồi dưỡng thường xuyên và đề xuất nội dung cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 10 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2018 đến trước 10 giờ ngày 04 tháng 7 năm 2018 trong giờ hành chính.
 6. Địa điểm bán HSYC:
 • Ban quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • ĐT: 0243.2.151.876/ Fax: 0243.6210.020
 • Email: etep@moet.gov.vn
 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) bằng đặt cọc hoặc thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.
 3. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 04 tháng 7 năm 2018.
 4.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 04 tháng 7 năm 2018 tại Ban Quản lý Chương trình ETEP, số 25 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.