Ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Ngày cập nhật : 02/10/2017

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục gồm 25 tiêu chuẩn, trong mỗi tiêu chuẩn lại có những tiêu chí cụ thể.

Các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục quy định được đánh giá theo thang đánh giá 7 mức tương ứng với 7 điểm.

Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo các bước: Tự đánh giá; đánh giá ngoài; thẩm định kết quả đánh giá; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được sử dụng làm căn cứ để xác định chất lượng giáo dục đại học, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đây một trong các tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư, giao nhiệm vụ, thực hiện phân tầng, xếp hạng, giao quyền tự chủ và sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục. Các tín chỉ mà người học tích lũy ở cơ sở giáo dục đã được kiểm định được công nhận và chuyển đổi.

Cơ sở giáo dục tham gia kiểm định chất lượng nhưng chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng bị hạn chế quyền tự chủ. Nếu liên tục 3 năm sau đó mà vẫn không thực hiện cải tiến chất lượng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng thì sẽ bị áp dụng chế tài hạn chế hoặc đình chỉ việc tuyển sinh.

Thông tư Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực kể từ ngày 4/7/2017.

Theo VOV