Hiệu trưởng trường phổ thông được đánh giá theo Chuẩn như thế nào?

Ngày cập nhật : 06/02/2018

Ảnh minh họa (KT internet)

Theo dự thảo quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Cụ thể: Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn được thực hiện thông qua việc đánh giá từng tiêu chí và xem xét các minh chứng liên quan. Mỗi tiêu chí được đánh giá thành 3 mức phát triển năng lực, thấp nhất là đạt chuẩn mức 1 và cao nhất là đạt chuẩn mức 3.

Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy định một cách độc lập song chưa có nhiều kinh nghiệm;

Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm;

Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên; đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tiễn.

Căn cứ vào kết quả đánh giá từng tiêu chí, việc xếp loại chung được thực hiện như sau:

Bậc 3. Tốt: Có tất cả tiêu chí đạt mức 2 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 3; trong đó các tiêu chí 1, 2, 7, 8 và 15 đạt mức 3;

Bậc 2. Khá: Xếp loại chung chưa đạt bậc 3; có tất cả tiêu chí đạt mức 1 trở lên trong đó tối thiểu 14 tiêu chí đạt mức 2; trong đó các tiêu chí 1, 2,7, 8 và 15 đạt mức 2;

Bậc 1. Đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 2, không có tiêu chí nào không đạt mức 1.

Không đạt: Xếp loại chung chưa đạt bậc 1.

Về phương pháp đánh giá, xếp loại: Đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn sử dụng các nguồn thông tin sau: Ý kiến tự đánh giá của hiệu trưởng (có hồ sơ minh chứng); Ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường; Ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng; Ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp.

Theo Minh Phong (GD&TĐ)