Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên

Ngày cập nhật : 05/01/2022

Sáng 27-12, Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm “Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện thành công chương trình Giáo dục phổ thông 2018”.

Qua 3 năm triển khai mô hình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ; kết hợp trực tiếp với trực tuyến, chương trình ETEP đã góp phần biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng có hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Đặc biệt, mô hình bồi dưỡng này đã xây dựng nên các cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo. Qua đó, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo cũng như nâng cao năng lực cho các giảng viên sư phạm.

Các cộng đồng học tập theo nhóm có chung mối quan tâm hoặc mục tiêu học tập, cùng tham gia để chia sẻ hoặc chuyển giao tri thức liên quan đến mối quan tâm đó. Đó là cộng đồng học tập giữa giáo viên cốt cán với nhau; giữa các giáo viên trong nhà trường phổ thông, cộng đồng học tập giữa giáo viên theo môn học của các trường phổ thông với nhau; cộng đồng giữa giáo viên với giáo viên sư phạm tham gia bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và cuối cùng là cộng đồng giữa giáo viên sư phạm trong trường; giữa giáo viên sư phạm theo bộ môn giữa các trường đại học sư phạm.

Phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ giáo viên
Tọa đàm tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Trong 3 năm qua, gần 30.000 giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ  thông cốt cán thuộc 63 sở Giáo dục và Đào tạo do 7 trường đại học sư phạm chủ chốt và Học viện Quản lý giáo dục triển khai. Ở từng trường đại học sư phạm, khi triển khai bồi dưỡng, các giáo viên cốt cán đã được phân bố theo các môn học, cấp học và theo cụm 2-3 sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhau tham gia bồi dưỡng 6 mô đun với sự hỗ trợ của đội ngũ giáo viên sư phạm chủ chốt.

Với vai trò, nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp tự học, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giáo viên cốt cán được xem là cánh tay nối dài giữa trường đại học sư phạm, giảng viên sư phạm với trường phổ thông và giáo viên phổ thông. Giáo viên cốt cán đã hỗ trợ giáo viên phổ thông truy cập vào tài khoản học tập trên hệ thống quản lý học tập (LMS); hỗ trợ giáo viên phổ thông tự học trên hệ thống LMS hoàn thành khối lượng học tập qua mạng và bài kiểm tra trắc nghiệm; chấm/đánh giá các bài tập hoàn thành mô-đun.

Thầy cô cốt cán là người giải đáp các thắc mắc của giáo viên được phân công hỗ trợ; đồng thời, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng trực tiếp khác, trao đổi kế hoạch bài dạy, dự giờ, thảo luận chuyên đề, xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch giáo dục năm với đồng nghiệp… từ đó xây dựng và phát triển cộng đồng học tập.

Theo quandoinhandan