Sao giáo viên  lại “loay hoay tìm minh chứng”?

Ngày cập nhật : 01/04/2021

 Có một số gíao viên phản ánh phải loay hoay tìm minh chứng để được truy cập vào Hệ thống bồi dưỡng trực tuyến LMS đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD&ĐT”.

 Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (TT 20) đã nêu rõ, mục đích quan trọng nhất của chuẩn nghề nghiệp GVPT là để phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phẩm chất, năng lực GV, cần biết giáo viên đang ở đâu trong bản đồ năng lực chuẩn nghề nghiệp để tìm đúng cách bồi dưỡng, tự bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD, thực hiện chương trình GDPT2018. Một trong các yêu cầu về đánh giá theo chuẩn NNGV là phải căn cứ vào mức của từng tiêu chí đạt được và có minh chứng phù hợp (điều 9, khoản 3, TT 20).

Việc hướng dẫn đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đã được Bộ triển khai ngay từ năm 2019 bằng công văn 4530 ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20. Các Sở GDĐT đã tổ chức hướng dẫn GV đánh giá theo chuẩn. Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2019 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (CV 4530) nêu rõ: việc tập hợp minh chứng để phục vụ đánh giá cần chủ động thực hiện từ đầu năm học (mục 2.2).

 Quá trình tập hợp minh chứng nói chung, minh chứng của từng tiêu chí cụ thể cũng được hướng dẫn và gợi ý cụ thể tại các phụ lục trong CV 4530. Các minh chứng cho tất cả các tiêu chí luôn sẵn có trong suốt quá trình làm việc của giáo viên và cần được lưu lại thường xuyên chứ không phải đi tìm mỗi khi đánh giá. Việc đánh giá giáo viên mang tính đối phó sẽ không thể giúp phát triển NLNN GV theo đúng nghĩa.

Công văn số 4530 cũng nêu rõ: cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, kiểm tra, tổng hợp kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVPT (mục 1, CV 4530). Thực hiện chủ trương này, hiện nay Bộ GDĐT đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong hỗ trợ BDTX giáo viên, CBQL CSGDPT theo mô hình bồi dưỡng mới.

Theo đó GV, CBQLCSGDPT chủ động học tập, tự bồi dưỡng để triển khai chương trình GDPT 2018 thường xuyên, liên tục, tại chỗ. GV được hỗ trở bởi hệ thống LMS và hỗ trợ qua mạng kết hợp trực tiếp của đội ngũ giáo viên cốt cán và đội ngũ giảng viên sư phạm chủ chốt từ các trường ĐHSP, Học viện QLGD hàng đầu trong cả nước. Bên cạnh đó, việc thực hiện hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng giáo viên, CBQLCSGDPT (gọi tắt là TEMIS) cũng được triển khai.

Việc quản lý thông tin trên hệ thống TEMIS có mục đích chính là để các cơ quan quản lý các cấp đánh giá đúng thực trạng năng lực đội ngũ của từng giáo viên, ở từng trường/địa phương/toàn ngành theo chuẩn nghề nghiệp để có chủ trương, biện pháp phát triển NLNN đội ngũ GV phù hợp. Việc đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp dựa trên các minh chứng để đảm bảo tính khách quan, công bằng, minh bạch đã được thực hiện từ năm học 2019 - 2020. Hiện nay khi phần mềm TEMIS đã hoàn thiện thì các GV và các cơ sở GDPT ghi kết quả đánh giá GV cùng với các minh chứng đã có đưa lên hệ thống chứ không phải là hoạt động đánh giá mới, không phải “nhao nhác tìm minh chứng”.

 Nếu giáo viên nào chưa có minh chứng trong năm học này có nghĩa là chưa thực hiện đúng chỉ đạo của ngành về thực hiện đánh giá theo chuẩn NNGV.

Bên cạnh đó, việc đánh giá đúng năng lực bản thân sẽ giúp GV chọn mô đun học tập phù hợp (Theo Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2021, trong năm 2021, GV sẽ được chọn 3 trong tổng số 4 mô đun bồi dưỡng).

Trong năm 2020, yêu cầu của Bộ GDĐT, chỉ yêu cầu ghi lại kết quả đã được đánh giá trước đó, kèm theo các minh chứng theo quy định mà chưa yêu cầu đánh giá và bổ sung minh chứng mới.

 Hiện nay cả nước đã có gần 500 ngàn GVPT và CBQLCSGDPT hoàn thành việc ghi lại kết quả đánh giá theo chuẩn trên hệ thống CNTT trực tuyến. Do đó, việc phản ánh của một số giáo viên về khó khăn trong tải minh chứng lên hệ thống cần được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời của các cấp quản lý trực tiếp tại địa phương.

 Việc đánh giá trực tuyến là xu hướng hiện nay để đảm bảo tính liên tục và cơ sở dữ liệu toàn diện trong quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên của các địa phương và toàn quốc.

GV cần liên hệ với các cơ quan quản lý giáo dục để được hướng dẫn về đánh giá theo chuẩn NNGV chính xác kịp thời.

Đặng Thị Thanh Huyền