Tại sao các thầy cô cốt cán phải hoàn thành báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp năm?

Ngày cập nhật : 05/03/2021

Năm 2020, giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (GVPTCC và CBQLCSGDPTCC) đã hoàn thành mô đun 1, 2, và 3, và đã hỗ trợ đồng nghiệp về các hoạt động chuyên môn tại trường/ hoặc cụm trường.
 
Việc báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp, được giảng viên sư phạm và thủ trưởng phê duyệt là minh chứng thể hiện GVPTCC và CBQLCSGDPTCC đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ đồng nghiệp năm và là minh chứng đạt các tiêu chí/tiêu chuẩn có liên quan ở mức tốt, là có ảnh hưởng đến đồng nghiệp, đạt kết quả đánh giá tốt theo chuẩn nghề nghiệp năm 2021.
Ảnh minh họa
Quy trình báo cáo kế hoạch và kết quả hỗ trợ đồng nghiệp như sau:
 
* Đối với giáo viên cốt cán:
Bước 1: GV cốt cán tải Kế hoạch và Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp năm 2020 lên Hệ thống LMS (không cần có thủ trưởng phê duyệt, không cần đóng dấu). Giảng viên sư phạm chủ chốt góp ý về chuyên môn và phê duyệt trên Hệ thống LMS - Bấm nút đạt.
 
Bước 2: GV cốt cán download Kế hoạch và Báo cáo Kết quả đã được giảng viên chủ chốt duyệt, in ra, xin chữ ký của Hiệu trưởng, xin dấu, upload lại lên Hệ thống LMS.
 
*Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) cốt cán:
 
Bước 1: CBQLCSGDPT cốt cán tải Kế hoạch và Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp năm 2020 lên Hệ thống LMS (theo mẫu, tải về từ Hệ thống LMS (không cần có thủ trưởng phê duyệt, không cần đóng dấu). Giảng viên Quản lý Giáo dục góp ý về chuyên môn và phê duyệt trên Hệ thống LMS - Bấm nút đạt.
 
Bước 2: Cán bộ sở/phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt Kế hoạch và Báo cáo Kết quả hỗ trợ đồng nghiệp đã được giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt duyệt trên Hệ thống LMS - Bấm nút đạt.
ETEP