Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR

Ngày cập nhật : 21/10/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR: Tư vấn cá nhân xây dựng điều khoản tham chiếu và dự toán chi tiết của họat động nghiên cứu xác định các phương án và đề xuất cơ chế tài chính cho bồi dưỡng thường xuyên.

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Tầng 5 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

 

1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2. Tên gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR: tư vấn cá nhân xây dựng điều khoản tham chiếu và dự toán chi tiết của họat động nghiên cứu xác định các phương án và đề xuất cơ chế tài chính cho bồi dưỡng thường xuyên.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá gói thầu: 120.000.000 VNĐ.

5. Tên tư vấn trúng thầu: Bà Dương Thị Thanh Mai - Địa chỉ: Số nhà 19 BT1 – Mỹ Đình 1 – Từ Liêm – Hà Nội.

6. Giá đề nghị trúng thầu: 120.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng).

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

9. Quyết định phê duyệt: Số 48A/QĐ-ETEP ngày 01/7/2020 của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP.