Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN

Ngày cập nhật : 21/10/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN: Thuê tư vấn cá nhân phát triển nghề nghiệp giáo viên và CBQLCSGDPT

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Tầng 5 Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:0243.2.151.876/ Fax:0243.6210.020 Email: etep@moet.gov.vn

Mã số thuế: 0107 687 392

1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2. Tên gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN: Thuê tư vấn cá nhân phát triển nghề nghiệp giáo viên và CBQLCSGDPT.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Giá gói thầu: 920.000.000 VNĐ.

5. Tên tư vấn trúng thầu: Bà Nguyễn Hoàng Đoan Huy - Địa chỉ: P.306B, Nhà 21, Tập thể 111 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

6. Giá đề nghị trúng thầu: 880.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm tám mươi triệu đồng).

7. Loại hợp đồng: Theo thời gian.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 22 tháng.

9.         Quyết định phê duyệt: Số 67/QĐ-ETEP ngày 31/8/2020 của Giám đốc Ban quản lý Chương trình ETEP.