Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020

Ngày cập nhật : 20/03/2020

 

  1. ĐĂNG TẢI  KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020

Số KHLCNT

 20200200723 - 00 

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo 

 Đăng lần đầu 

Tên KHLCNT

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 

Tên chủ đầu tư

 Ban quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển 

Phạm vi điểu chỉnh

 Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu 

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ngày phê duyệt KHLCNT

 30/01/2020 

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 215/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2019 

Tổng mức đầu tư

 95.000.000 USD (Tỷ giá / VND : 22.500)
 112.500.000.000 VND (Nguồn đối ứng) 

Tổng mức đầu tư quy đổi 

 2.250.000.000.000 VND 

Ngày đăng tải

 03/02/2020 

 

Chi tiết theo file đính kèm: https://cmsetep.moet.gov.vn/Upload/files/Q%c4%90%20215%20KH%20LCNT%202020%20PMU.pdf

  1. ĐĂNG TẢI  KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020 (BỔ SUNG LẦN 1)

Số KHLCNT

 20200337838 - 00 

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo 

 Đăng lần đầu 

Tên KHLCNT

 Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu năm 2020 (bổ sung lần 1) 

Tên chủ đầu tư

 Ban quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển 

Phạm vi điểu chỉnh

 Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu 

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư 

Ngày phê duyệt KHLCNT

 16/03/2020 

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 750/QĐ-BGDĐT ngày 16/3/2020 

Tổng mức đầu tư

 95.000.000 USD (Tỷ giá / VND : 22.500)
 112.500.000.000 VND (Nguồn đối ứng) 

Tổng mức đầu tư quy đổi 

 2.250.000.000.000 VND 

Ngày đăng tải

 17/03/2020 

 

Chi tiết theo file đính kèm