Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo

Ngày cập nhật : 05/02/2020

Số KHLCNT

 20200200723 - 00

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo

 Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020

Tên chủ đầu tư

 Ban quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển

Phạm vi điểu chỉnh

 Trong phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt KHLCNT

 30/01/2020

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 215/QĐ-BGDĐT ngày 30/01/2019

Tổng mức đầu tư

 95.000.000 USD (Tỷ giá / VND : 22.500)
 112.500.000.000 VND (Nguồn đối ứng)

Tổng mức đầu tư quy đổi

 2.250.000.000.000 VND

Ngày đăng tải

 03/02/2020

 

 

(Đính kèm theo file)https://cmsetep.moet.gov.vn/Upload/files/KHLCNT%20215%20PMU%2030_1_2020.xls