TIN TỨC CHUNG
 Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu thuê 01 tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn hỗ trợ kĩ thuật hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ giáo viên phổ thông cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt”

4.0 thay đổi hệ sinh thái giáo dục
4.0 thay đổi hệ sinh thái giáo dục

06/12/2017

ETEP - Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục, mà nhất là giáo dục đại học, đang đứng trước những thách thức rất lớn đòi hỏi phải thay đổi cả nội dung lẫn phương thức đào tạo.

Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0
Giáo dục bắt nhịp với cuộc cách mạng 4.0

06/12/2017

ETEP - Thế giới thay đổi, nhận thức thay đổi, giáo dục cũng phải thay đổi theo. Trường học là nơi mang lại cho người ta tri thức. Nền kinh tế tri thức trước hết là cần những người có tri thức, bởi vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào vai trò của giáo dục, đào tạo trong thời đại mới cũng hết sức quan trọng.

Nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho giảng viên các trường sư phạm
Nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho giảng viên các trường sư phạm

06/12/2017

ETEP - Tại các trường đại học (ĐH) cao đẳng (CĐ) đào tạo giáo viên, đội ngũ giảng viên (GV) giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Họ vừa là người trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho sinh viên (SV) – những giáo viên tương lai. Vì thế phát triển toàn diện năng lực, đặc biêt là năng lực NVSP cho đội ngũ GV trong các trường, khoa sư phạm là một vấn đề cần thiết, nhất là khi đang xây dựng Chương trình GDPT mới.

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm
Nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm

06/12/2017

ETEP - Ðể đội ngũ nhà giáo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đòi hỏi ngay từ quá trình đào tạo của các trường sư phạm cần có sự đổi mới. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc phát triển các trường sư phạm còn nhiều vấn đề đặt ra.