CBQL cốt cán tỉnh Sơn La tham gia bồi dưỡng mô đun 1