STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Công văn số 85/CV-ETEP Khác Hướng dẫn thực hiện công khai, minh bạch và quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của BQL Chương trình ETEP. 10/04/2019
2 Mẫu số 01 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mẫu số 01 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) (Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 21/12/2015
3 Mẫu số 02 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mẫu số 02 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ) (Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 21/12/2015
4 Mẫu số 03 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Mẫu số 03 - Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn) (Ban hành kèm theo Thông tư số: 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 21/12/2015
5 Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT Ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 21/12/2015
6 Thông tư Số 23/2015/TT-BKHĐT - Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư Số 23/2015/TT-BKHĐT - Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 21/12/2015