kết quả lựa chọn
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB

17/05/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/TVH/KTNB, thuê tổ chức tư vấn nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ cho Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD

18/03/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD, thuê tư vấn cá nhân quốc tế về bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục.

Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB
Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB

28/12/2018

ETEP - Kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 04/ETEP/PTV/THGVCB, cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn hướng.

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK

11/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB

05/12/2018

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 03/ETEP/PTV/HTCMMB, cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc (05 cuộc hội thảo).

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

05/12/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Thông  báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số  05/ETEP/HH/ĐG
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG

05/12/2018

ETEP -Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/HH/ĐG: Mua sắm đồ gỗ cho Ban Quản lý Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN

26/11/2018

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN, cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho Giảng viên quản lý giáo dục.