kết quả lựa chọn
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn về về TEIDI; Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu”.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9".

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX

19/11/2019

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc - Nam".

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu,  gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

06/11/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/TVP: “Thuê văn phòng làm việc”.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA

01/11/2019

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 88/ETEP/TVH/IVA. Tên nhà thầu trúng thầu: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2
Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

19/08/2019

ETEP - Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)
 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)

19/08/2019

ETEP -  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs (IVA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH.
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH.

19/08/2019

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 04/ETEP/PTV/BDTX,DH, “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn các chương trình  BDTX tiếp cận theo năng lực;  tập huấn về hoạt động dạy học, thi kiểm tra đánh giá kết quả của người học (04 cuộc tập huấn)”.