kết quả lựa chọn
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR

21/10/2020

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR: Tư vấn cá nhân xây dựng điều khoản tham chiếu và dự toán chi tiết của họat động nghiên cứu xác định các phương án và đề xuất cơ chế tài chính cho bồi dưỡng thường xuyên.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN: Thuê tư vấn cá nhân phát triển nghề nghiệp giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV: Thuê Tư vấn cá nhân về bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLD: Thuê trợ lý đấu thầu.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI

25/06/2020

ETEP - Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại miền Nam”.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP

29/05/2020

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối Chương trình.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD

20/03/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 01/ETEP/PTV/PTTL,KHBD: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các Hội thảo - Tập huấn phát triển tài liệu Mô đun 2, 3, 4 bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông tại Miền Trung.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI

03/03/2020

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/TEIDI: : Thuê tư vấn cá nhân về xây dựng chỉ số TEIDI và giám sát hoạt động phát triển năng lực các trường sư phạm hàng năm theo bộ chỉ số TEIDI