Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu thuê 01 tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn hỗ trợ kĩ thuật hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ giáo viên phổ thông cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD

06/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD, thuê 01 phiên dịch