Thông báo mời thầu
Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS
Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS

15/11/2018

EETEP - Thông báo mời gói thầu số 60/ETEP/TVCN/KS, thuê tư vấn cá nhân giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo mời  gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD
Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời gói thầu số 02/ETEP/TVCN/GVSPQLGD, thuê tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng phát triển năng lực giảng viên sư phạm và giảng viên quản lý giáo dục.

Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn
Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn

15/11/2018

ETEP -Thông báo mời gói thầu số 05/ETEP/PTV/HTCHTNN: Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo - tập huấn triển khai thực hiện Chuẩn và phát triển năng lực cho GVQLGD và Hội nghị chuẩn bị triển khai tập huấn BD đội ngũ GV, CBQLCSGD.

Thông báo mời thầu,  gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK, cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 03/ETEP/PTV/HTCMMB

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 03/ETEP/PTV/HTCMMB cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc”.

Thông báo mời thầu, gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB
Thông báo mời thầu, gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB

15/11/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: 03/ETEP/PTV/HTCMMB: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các hội thảo chuyên môn tại Miền Bắc”.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 22/ETEP/TVCN/QLĐP
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 22/ETEP/TVCN/QLĐP

24/10/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 22/ETEP/TVCN/QLĐP, “Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối chương trình”.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 26/ETEP/PTV/HTHDCNN1
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 26/ETEP/PTV/HTHDCNN1

09/08/2018

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 26/ETEP/PTV/HTHDCNN1.