Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Sẽ có kế hoạch cụ thể cho ‘Học thật, thi thật, nhân tài thật"