Hội thảo tập huấn dự án ETEP tại các trường đại học trên cả nước

Hội thảo - tập huấn nâng cao năng lực các trường Sư phạm

Tại Hà Nội ( 2 )

Tại Hà Nội ( 1 )

Tại TP Hồ chí Minh

Hội thảo tại ĐH Huế ( 4 )

Hội thảo tại ĐH Huế ( 3 )

Hội thảo tại ĐH Huế ( 2 )

Tại Đại Học Huế ( 1 )

Hội thảo tại Đại Học Vinh