Chương trình ETEP đã làm thay đổi tư duy của đội ngũ quản lý, có tác động lớn, xoay chuyển chiến lược phát triển nhà trường

Ngày cập nhật : 24/05/2022

Sáng nay, (24/5/2022), nhóm chuyên gia của Ngân hàng Thế giới do bà Võ Kiều Dung - chủ nhiệm Chương trình ETEP làm trưởng đoàn họp với Trường ĐHSP Hà Nội nhằm ghi nhận kết quả sau 5 năm thực hiện Chương trình ETEP và đánh giá tác động của ETEP đối với sự phát triển của nhà trường, sự phát triển của đội ngũ giảng viên sư phạm và đội ngũ giáo viên phổ thông tại các địa phương mà nhà trường được giao bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp.

Trao đổi với đoàn công tác, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội khẳng định: Chương trình ETEP đã làm thay đổi tư duy của đội ngũ quản lý, có tác động lớn, xoay chuyển chiến lược phát triển nhà trường với mục tiêu xây dựng trường ĐH thông minh. Nhất là tạo nhu cầu đổi mới của đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung - những người vận hành đổi mới trong quản trị nhà trường.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội

Văn hoá chất lượng đã được nâng cao trong toàn thể cán bộ, giảng viên, tạo ra thay đổi toàn diện cả về diện mạo đến chất lượng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường: từ thay đổi nhận thức về văn hoá chất lượng, đến quản trị, quản lý trường đại học. Các hoạt động đã được thực hiện theo quy trình PDCA. Quy trình này cũng sẽ được các trường tiếp tục vận dụng trong thời gian tiếp theo.

Phát triển mạng lưới gắn kết chặt chẽ, chuyên nghiệp, bền vững giữa các Trường ĐHSP, Học viện QLGD và gắn kết quốc tế trong bồi dưỡng, đào tạo và nghiên cứu khoa học; Năng lực nghiên cứu khoa học cuả giảng viên nhà trường được tăng cường mạnh mẽ: hợp tác trong nghiên cứu giữa các các Trường, số lượng các bài công bố trên các tạp chí được bình duyệt tăng mạnh;

Năng lực đào tạo được cải thiện: đáp ứng tốt hơn với các yêu cầu giáo dục phổ thông, Chương trình GDPT 2018, theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực, tiệm cận với các đổi mới quốc tế; Năng lực phát triển chương trình, xây dựng tài liệu được phát triển.

Từ đó, góp phần đổi mới chương trình, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong hoạt động đào tạo của Nhà trường. Các quy trình dảm bảo chất lượng rà soát, phát triển chương trình đào tạo/bồi dưỡng, tài liệu bồi dưỡng được duy trì sau khi ETEP kết thúc;

Nhà trường phát triển mạng lưới, gắn kết chặt chẽ, bền vững với các Sở GDĐT, với các trường phổ thông: được đồng hành và định hướng đổi mới GDPT; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cốt cán và đại trà cho các Sở GDĐT sau khi chương trình kết thúc, tiếp tục hỗ trợ các sở GDĐT trong xây dựng báo cáo TEMIS;

Vị thế và vai trò của trường ĐHSP Hà Nội được khẳng định trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác bồi dưỡng đội ngũ GV và CBQLCSGDPT.

ETEP