Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

Ngày cập nhật : 06/10/2017

Cơ cấu tổ chức Ban quản lý Chương trình ETEP

1. Nhóm tư vấn cá nhân  Nghiên cứu đề xuất văn bản, chính sách, bao gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân về hướng dẫn các trường SP xây dựng thỏa thuận thực hiện.
 • Tư vấn cá nhân thu thập và phân tích nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên, CBQLGDPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng mới.
 • Tư vấn cá nhân để triển khai nghiên cứu, xây dựng chuẩn nghề nghiệp giảng viên SP; Thu thập và phân tích nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên SP theo chuẩn.
 • Tư vấn cá nhân để triển khai nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ của giáo viên phổ thông cốt cán.
 • Tư vấn cá nhân để triển khai nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ của hiệu trưởng phổ thông cốt cán.
 • Tư vấn cá nhân để triển khai nghiên cứu, xây dựng tiêu chí, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ của giảng viên SP chủ chốt.
 • Tư vấn cá nhân để triển khai nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan trong BDTX cho GV và CBQLGDPT.

2. Nhóm tư vấn cá nhân Phát triển năng lực GV, Giảng viên và CBQL, bao gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân về điều phối bồi dưỡng GVPT, CBQLGDPT, GVSP và GVQLGD.
 • Tư vấn cá nhân về điều phối bồi dưỡng thường xuyên tại các trường phổ thông.

3. Nhóm tư vấn cá nhân  Phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý, bao gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân quốc tế về bồi dưỡng cho GVPT, CBQLGDPT, GVSP và GVQLGD.
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng chương trình, tài liệu để phát triển năng lực cho giáo viên tiểu học.
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng chương trình, tài liệu để phát triển năng lực cho giáo viên trung học (THCS và THPT).
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng chương trình, tài liệu để phát triển năng lực CBQLGDPT cốt cán và đại trà cho tiểu học.
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng chương trình, tài liệu để phát triển năng lực CBQLGDPT cốt cán và đại trà cho trung học (THCS và THPT).
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng phát triển năng lực giảng viên sư phạm.
 • Tư vấn cá nhân về đảm bảo chất lượng phát triển năng lực giảng viên QLGD.

4. Nhóm tư vấn cá nhân  về Công nghệ thông tin bao gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân về hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin của hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng.
 • Tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng.
 • Tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.
 • Tư vấn cá nhân lập hồ sơ mời thầu cho hệ thống phần mềm TEMIS và LMS.
 • Tư vấn cá nhân đánh giá hồ sợ dự thầu cho hệ thống phần mềm TEMIS và LMS.

5. Nhóm tư vấn cá nhân  về Phát triển năng lực của trường SP và TEIDI bao gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân  về xây dựng chỉ số TEIDI và giám sát hoạt động phát triển năng lực các trường sư phạm hàng năm theo bộ chỉ số TEIDI.
 • Tư vấn cá nhân  về hướng dẫn các trường SP xây dựng thỏa thuận thực hiện.
 • Tư vấn cá nhân về xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch phát triển năng lực trường SP về bồi dưỡng thường xuyên.

6. Nhóm Tài chính gồm các vị trí:

 • Kế toán trưởng.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Kế toán giải ngân.
 • Kế toán thanh toán.
 • Tư vấn cá nhân nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ cho các đơn vị triển khai Chương trình.

7. Nhóm Đấu thầu gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân về đấu thầu (trưởng nhóm).
 • Tư vấn cá nhân về đấu thầu.
 • Trợ lý đấu thầu.
 • Tư vấn cá nhân về xây dựng cơ bản.

8. Nhóm Kế hoạch Tổng hợp và Giám sát & Đánh giá gồm các vị trí:

 • Tư vấn cá nhân về kế hoạch và tổng hợp.
 • Tư vấn cá nhân về giám sát đánh giá.
 • Tư vấn cá nhân khảo sát, đánh giá các hoạt động đào tạo bồi dưỡng giáo viên và CBQLCSGDPT.
 • Tư vấn cá nhân hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến cho toàn bộ GV&CBQLCSGD về bồi dưỡng thường xuyên, tại chỗ.
 • Tư vấn cá nhân về quản lý môi trường.
 • Tư vấn cá nhân về truyền thông