Không đạt chuẩn nghề nghiệp, giáo viên không được giảng dạy

Ngày cập nhật : 18/06/2020

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn, không đạt chuẩn nghề nghiệp trong 2 năm liên tiếp, sẽ không được giảng dạy mà chuyển sang vị trí khác.

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Theo đó, nếu chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, giáo viên vẫn được dạy nếu trong hai năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, và đủ sức khỏe. 

Nếu kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp, trong đó một năm ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên không được bố trí giảng dạy. Những người này sẽ tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác cho đến khi nghỉ hưu.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo tiếp tục đảm nhiệm chức vị nếu trong hai năm liên tiếp liền kề với năm Thông tư này có hiệu lực thi hành có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên hoặc được phân loại, đánh giá công chức, viên chức xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, họ không được bổ nhiệm lại chức vụ quản lý trường học mà bố trí làm nhiệm vụ khác phù hợp đến khi nghỉ hưu. 

Nếu không đạt chuẩn hiệu trưởng và có một năm không hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ quản lý thôi đảm nhiệm chức vụ, chuyển sang giảng dạy hoặc vị trí khác.

Giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo, không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội được nghỉ hưu theo quy định.

Theo Zingnew.vn