STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu Ngày ban hành
1 Kế hoạch số 279/KH-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch số 279/KH-BGDĐT, ngày 13/5/2020 về Kế hoạch Tổ chức Hội thảo – Tập huấn triển khai quy chế bồi dưỡng thường xuyên và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong bồi dưỡng thường xuyên tham gia Chương trình ETEP. 13/05/2020
2 Công văn số 76/CV-ETEP Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Công văn số 76/CV-ETEP, ngày 13/4/2020 về triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT đại trà của các trường ĐHSP tham gia ETEP. 13/04/2020
3 Phụ lục CV số 76/CV-ETEP Đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT Phụ lục Công văn số 76/CV-ETEP, ngày 134/2020 về triển khai bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT đại trà. 13/04/2020
4 Công văn số 1201/KH-BGĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1201/KH-BGĐT, ngày 08/4/2020 về việc bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 08/04/2020
5 Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT, ngày 28/2/2020 công nhận danh sách giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt trong khuôn khổ Chương trình ETEP. 28/02/2020
6 Phụ lục Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Phụ lục Danh sách giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt trong khuôn khổ Chương trình ETEP theo Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT, ngày 28/2/2020. 28/02/2020
7 Công văn số 41/BGĐT-GDTrH Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn số 41/BGĐT-GDTrH, ngày 22/01/2020, phê duyệt kế hoạch tổ chức bồi dưỡng GV, CBQLCSGDPT, giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2020 (trong khuôn khổ các dự án ODA). 22/01/2020
8 Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/11/2019 Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên. 12/11/2019
9 Công văn số 3587/ BGDĐT- GDTrH Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH về việc lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ QLCSGDPT cốt cán. 20/08/2019
10 Công văn số 1806/KH-BGĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Công văn số 1806/KH-BGĐT, ngày 26/4/2019 về việc tổ chức bồi dưỡng giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt. 26/04/2019