kết quả lựa chọn
Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu 55A/ETEP/TVCN/CNTT
Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu 55A/ETEP/TVCN/CNTT

03/01/2018

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "55A/ETEP/TVCN/CNTT: Thuê tư vấn cá nhân công nghệ thông tin điều phối và tổ chức vận hành hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng (tư vấn trong nước, cấp trung ương) (1 tư vấn x 12 tháng - người/năm x 5 năm)"

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT"
Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT"

03/01/2018

Thông báo kết quả lựa chọn gói thầu: "54B/ETEP/TVCN/HTCNTT: Tư vấn cá nhân về hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin của hệ thống bồi dưỡng thường xuyên qua mạng"

Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH,  8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH
Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH

26/12/2017

ETEP - Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 7/ETEP/HTTH, 8/ETEP/HTTH, 3/ETEP/HTTH và 11.2017/ETEP/HTTH.