kết quả lựa chọn
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 07/ETEP/TVCN/KTTH
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 07/ETEP/TVCN/KTTH

23/06/2021

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 07/ETEP/TVCN/KTTH: : Thuê 01 kế toán tổng hợp.

Thông  kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/SKBD
Thông kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/SKBD

23/06/2021

ETEP - Thông kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 05/ETEP/PTV/SKBD : “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị sơ kết bồi dưỡng GVPT, CBQLCSGDPT năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021”.

Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR
Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR

21/10/2020

ETEP - Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 10/ETEP/TVCN/XDTOR: Tư vấn cá nhân xây dựng điều khoản tham chiếu và dự toán chi tiết của họat động nghiên cứu xác định các phương án và đề xuất cơ chế tài chính cho bồi dưỡng thường xuyên.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/TVCN/PTNN: Thuê tư vấn cá nhân phát triển nghề nghiệp giáo viên và CBQLCSGDPT.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 01/ETEP/TVCN/BDGV: Thuê Tư vấn cá nhân về bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLDT

21/10/2020

ETEP - Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 04/ETEP/TVCN/TLD: Thuê trợ lý đấu thầu.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI

25/06/2020

ETEP - Gói thầu: 05/ETEP/PTV/HTTEIDI: “Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện, phát triển Bộ chỉ số TEIDI và Tài liệu hướng dẫn sử dụng tại miền Nam”.

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP
Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP

29/05/2020

ETEP - Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu gói thầu số 05/ETEP/TVCN/QLDP: Thuê tư vấn cá nhân về quản lý, điều phối Chương trình.