Thông báo mời thầu
Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT
Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT

13/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 46/ETEP/TVCN/DPBDPT: Thuê tư vấn cá nhân điều phối bồi dưỡng thường xuyên tại các trường phổ thông.

Thông báo mời thầu, gói thầu  số 44/ETEP/TVCN/PTNL
Thông báo mời thầu, gói thầu số 44/ETEP/TVCN/PTNL

13/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số 44/ETEP/TVCN/PTNL, thuê tư vấn cá nhân về xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch phát triển năng lực trường SP về bồi dưỡng thường xuyên

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 8/ETEP/HTTH: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Hà Nội”.

 Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 11.2017/ETEP/HTTH: “Hội nghị nâng cao năng lực cho giảng viên các trường sư phạm về chương trình giáo dục phổ thông”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 56B/ETEP/TVCN/TKKB

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu thuê 01 tư vấn cá nhân thiết kế kịch bản sư phạm cho các khóa học trực tuyến.

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 7/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu: “Cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược tại Đà Nẵng”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 6/ETEP/HTTH

08/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu “Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tập huấn hỗ trợ kĩ thuật hoàn thiện các dự thảo văn bản quy định tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn và nhiệm vụ giáo viên phổ thông cốt cán, CBQLCSGDPT cốt cán và giảng viên sư phạm chủ chốt”

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD
Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD

06/12/2017

ETEP - Thông báo mời thầu, gói thầu số: 32B/ETEP/TVCN/PD, thuê 01 phiên dịch