Kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020

20/03/2020

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 củaBan Quản lý Chương trình ETEP.

Quyết định 750/QĐBGDĐT, phê duyệt KHHĐ, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020
Quyết định 750/QĐBGDĐT, phê duyệt KHHĐ, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020

20/03/2020

ETEP - Quyết định 750/QĐBGDĐT, phê duyệt KHHĐ, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020 (bổ sung lần 1)

Quyết định số 215/ QĐ-BGDĐT phê duyệt KH hoạt động, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020
Quyết định số 215/ QĐ-BGDĐT phê duyệt KH hoạt động, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020

03/03/2020

ETEP - Quyết định số 215/ QĐ-BGDĐT phê duyệt KH hoạt động, KH tài chính, KH lựa chọn nhà thầu năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình ETEP.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo

05/02/2020

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 03 gói thầu hội thảo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

27/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

19/08/2019

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh

12/04/2018

ETEP - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh