Hội thảo kỹ thuật xây dựng Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông và Phát triển chương trình